!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningen

 

Bostadsrättsförening bildades 2001 i syfte att förvärva fastigheten Sicklaön 78:1 för ombildning till bostadsrätter. Brf Henriksdalshöjden förvärvade fastigheten Sicklaön 78:1 (Henriksdalsringen 37-71) av Stockholmshem AB den 19 oktober 2009.

 

Brf Henriksdalshöjden 
Org Nr. 769606-9660 

 

Styrelse

Styrelsen väljs på föreningsstämman och skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter samt högst 4 suppleanter. Styrelsen genomför regelbundna styrelsemöten månadsvis, förutom under juli månad. (Se vidare under "Kontakta oss")

En av styrelsens främsta uppgifter är att förvalta föreningens ekonomiska intressen samt att arbeta för ett tryggt och långsiktigt boende, oavsett om man äger sin bostadsrätt eller hyr sin hyresrätt. 

 

Årsredovisning

Styrelsen sammanställer efter varje verksamhetsår en årsredovisning med förvaltningsberättelse. Denna belyser verksamheten under det gångna året. Revisorerna granskar styrelsens arbete och avger en revisionsberättelse.

(Se vidare under "Årsredovisning".)

 

 

Valberedning

Valberedningens uppgift är att ta fram namn på medlemmar som är intresserade av föreningens styrelsearbete. Valberedning väljs på årsstämman. Är du intresserad av att arbeta i styrelsen? Kontakta i så fall valberedningen. Vilka valberedningen består av och hur man når val-beredningen, går att läsa på sid 20 och på föreningens hemsida. (Se vidare under "Kontakta oss")

 

 

Föreningsstämma

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrätts-förening. Årsstämman arrangeras en gång per år. På årsstämman redovisas föreningens ekonomii detalj för det gångna året. Ny styrelse väljs samt motioner från medlemmarna behandlas. Varje medlem har en röst på stämman. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och sty-relsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar, skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före föreningsstämman. Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda skriftligen senast 10 dagar före stämman. En förutsättning för att demokratin i föreningen skall fungera på ett tillfredställande sätt är att så många medlemmar som möjligt deltar på årsstämman.