!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Historik

 

Föreningen har funnits sedan januari 2001 då den bildades på uppmaning av den lokala hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen informerade hyresgästerna på ett möte i januari 2001 att Stockholmshem (Stockholms Stad) avsåg att sälja ut fastigheten till en privat hyresvärd.

Utdrag ur Stockholms Stads budget 2002:
- Beslut fattat av Kommunfullmäktige gällande AB Stockholmshem.
- Bolagets mål och huvuduppgifter.
…Stockholmshems huvuduppgift är att långsiktigt äga och förvalta hyresbostäder med geografisk koncentration till Stockholms Stad. …
… Bolagets fastighetsbestånd i Henriksdal som är beläget utanför kommungränsen skall säljas. …

Utdrag ur Stockholmshems informationsblad ”Stockholmshemmet”: Nr 4 – Dec 2001
- Försäljning till bostadsrätter fortsätter, men i en ganska lugn takt. Där emot har vi fått i uppdrag av de styrande politikerna att sälja ett antal lägenheter till privata hyresvärdar. För Stockholmshems del kommer detta i princip att endast omfatta Henriksdalsringen i Nacka. De boende där kommer att få information innan något är aktuellt. /Bengt Fogelström VD

Hyresgästföreningen ansåg att det fanns en stor risk att hyror skulle stiga och underhåll påverkas och ville med detta ge hyresgästerna information om möjligheten att påverka situationen.


Hyresgästföreningen informerade att om det bildades en Bostadsrättsförening i fastigheten skulle de boende ha förköpsrätt (hembud) vid en försäljning. Hembud innebar att bostadsrättsföreningen skulle erbjudas köp av fastigheten före eventuell annan spekulant vid försäljning.

Med ovanstående som utgångspunkt bildades Bostadsrättsföreningen Henriksdalshöjden.

Bostadsrättsföreningen Henriksdalshöjden omfattar Henriksdalsringen 37–71,  200 lägenheter, en lokal samt vissa delar av innergården.

Föreningen gick under våren 2001 ut med en förfrågan till hyresgästerna om det fanns ett intresse för ombildning (köp av fastigheten). Hyresgästerna svarade att de var intresserade av en eventuell ombildning. Föreningen skickade i oktober 2001 in en intresseanmälan till Stockholmshem och fick i januari 2002 ett erbjudande om köp. Köpeskillingen för fastigheten låg då på 175 Mkr, vilket gav ett snittpris på cirka 10 000 kr per kvadratmeter.

Den 1 april 2002 infördes den så kallade "Stopplagen" som innebar att alla utförsäljningar skulle godkännas med hänsyn till hyresprissättningen för privatvärdar. Efter att stopplagen införts hade föreningen två köpstämmor (maj och juni 2002) där det beslutades om ett köp. Föreningen tackade ja till Stockholmshems erbjudande som då skulle godkännas av Länsstyrelsen på grund av stopplagen. Länsstyrelsen sa nej och föreningen överklagade till Boverket som också sa nej vilket innebar att en ombildning inte kunde ske.

På föreningens ordinarie årsstämmor har medlemmarna röstat för att behålla bostadsrättsföreningen för att utvänta valet 2006.

I och med regeringsskiftet 2006 beslutades att stopplagen skulle avskaffas 1 juli 2007. I november 2006 gick föreningen ut med en ny förfrågan till hyresgästerna i fastigheten om intresset för ombildning. Cirka 55 procent visade intresse för ombildning och i januari 2007 lämnade vi in en förnyad intresseanmälan till Stockholmshem.

Föreningen inväntade hösten 2007 ett beslut från Stockholmshem om utförsäljning och ett erbjudande om köp av fastigheten.

Innan föreningen fick erbjudande om köp av fastigheten skulle fastigheten värderas. Detta ägde rum 2008-01-31. Värderingen gjordes i två delar (teknisk och marknadsmässig). Denna värdering utgjorde sedan underlag för Stockholmshem att sätta pris på fastigheten.

Erbjudandet från Stockholmshem drog ut på tiden. 


Den 16 juni 2008 informerade Stockholmshem på sin hemsida priset på fastigheten

Från Stockholmshems hemsida:
Sicklaön 78:1 (som vår fastighet heter)
Henriksdalsringen 37-71, Henriksdalsberget, Nacka kommun,
200 bostäder, 4 lokaler. Byggår 1970.
Pris: 195 mnkr, dvs 11 312 kr/kvm. Prissatt 2008-06-16.

Stockholmshem informerade oss om att ett skriftligt erbjudande skulle komma efter semestrarna troligen i augusti.

Den 5 september 2008 fick vår konsult SBC erbjudandet från Stockholmshem som sedan skickades till styrelsen och var oss tillhanda den 11 september 2008.

Vi hade ett sista datum satt till den 28 februari 2009 att svara Stockholmshem om vi ville köpa fastigheten eller inte.

SBC arbetade nu fram en kalkyl för ombildningen tillsammans med styrelsen, i kalkylen framgick föreningsavgifter och pris på respektive lägenhet.

Den 25 november hölls ett informationsmöte i Danviks Center dit samtliga hyresgäster med förstahandskontrakt var kallade. 96 lägenheter (48%) kom till informationsmötet.
Dagordning för mötet
• Vad har hänt hittills?
• Vad är bostadsrätt?
• Erbjudande om köp
• Ombildningsprocessen
• Preliminär kalkyl
• Kommande steg
• Frågestund

På mötet delades informationsmateriel ut till samtliga närvarande och dagen efter fick de som inte var närvarande samma materiel i sina brevlådor. Informationsmaterialet skickades också ut via e-post till de som meddelat sina e-postadresser.
Då det var ca 2 år sedan vi frågat hyresgästerna om intresse fanns för ombildning måste en ny intresseanmälan lämnas in av respektive hyresgäst. I informations-materialet bifogades en intresseanmälan som skulle lämnas till styrelsen senast den 3 december. Villkor för att gå vidare med ombildningsprocessen är att minst 2/3 (136 st) av 200 lägenheter plus 4 lokaler (204 st) svarar JA på intresse till ombildning.

Den 11 december hölls ett öppet hus i Gula huset på gården. Ett mindre antal hyresgäster var närvarande. Tills detta möte hade ca 50-55% svarat på intresseanmälan. Vi förlängde då svarstiden till den 7 januari 2009.

Under slutet av december och början av januari fick vi in resterande intresseanmälningar och fick in totalt 184 st svar, 141 st JA, 44 st NEJ samt 2 st som inte kunde svara på grund av flytt m m. Alltså uppnåddes gränsen 2/3 (136 st) som svarat JA till intresse av ombildning av fastigheten till bostadsrätt.

Den 8 januari 2009 informerades SBC om att vi fått 141 JA på intresseanmälan och att vi kunde gå vidare med ombildningsarbetet.

Den 15 januari hölls öppet hus i Gula huset på gården då hyresgäster kunde ställa frågor till styrelsen och SBC.

Då det skett dramatiska händelser med den globala och lokala ekonomin som under hösten påverkat räntor m m hade Stockholms Stadshus AB beslutat om att erbjuda förlängning av svarstiden på priserbjudandet med ytterligare sex månader. Styrelsen begärde genom SBC förlängning och erhöll medgivande av Stockholmshem fram till den 28 augusti 2009.

Under februari-mars-april arbetade styrelsen med att planera köpstämma och ta in offerter på banklån till föreningen och medlemmar. 

Den 7 och 14 maj hölls öppet hus i Föreningslokalen (Gula huset) på gården. Förutom styrelsen deltog SBC och SBAB på mötet.

Den 26 maj hölls Köpstämma: 154 JA, 2 NEJ  och 2 uteblev. 75 % hade svarat JA.

Nu påbörjades ett intensivt arbetet med att få alla som önskade köpa sin lägenhet att lämna in låneansökan till SBAB.

Under sensommaren fastställde Stockholmshem datum för övertagande av fastigheten till den 19 oktober 2009.

Den 1 oktober hölls "öppet hus" för kontraktsskrivning för medlemmar.

Bara några dagar innan övertagandet blev situationen dramatisk då SBAB meddelade att de inte hade fullständiga uppgifter vad gällde fjärrvärme till fastigheten och ett eventuellt övertagande av panncentralen från Stockholmshem. Bostadsrättsföreningen, Stockholmshem, SBC och SBAB satt i snabbt inkallat möte den 5 oktober för att försöka lägga allt tillrätta. SBAB krävde ett Letter of Intent med en handlingsplan från de tre bostadsrättsföreningarna (Henriksdalshöjden, Utsikten 1-35 och Svindersvik i Nacka) vad gällde övertagande av panncentralen. Stockholmshem lovade att inkomma med en kompletterande teknisk beskrivning på panncentralen. Fredagen den 9 oktober kom beskedet från SBAB att allt var klart för köp av fastigheten.

Måndagen den 19 oktober 2009 övertog Bostadsrättsföreningen                  Henriksdalshöjden fastigheten från Stockholmshem.


Ordförande
Bostadsrättsföreningen Henriksdalshöjden