!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bostadsrätt

Ombyggnad, förändringsarbeten och reparationer 

Balkonger, räcken och väggar, får ej målas i annan färg än den ursprungliga (ockragult) mot gatan och grått mot gården. Kontakta förvaltaren innan målning sker.  

Renovering/Reparationsarbeten

Renovering/Reparationsarbeten med borrande och hamrande eller andra störande ljud är endast tillåtet på följande tider:

Vardagar                                                    kl 08.00–19.00

Lördag – söndag samt övriga helgdagar    kl 11.00–17.00 

Stomljud i byggnaderna upplevs som mycket störande. För håltagning i betongväggar skall slagborrmaskin användas. Det är inte tillåtet med hobby-maskin, då det tar för lång tid och upplevs mycket störande. Störande arbeten som tar mer än en dag i anspråk skall anslås i porten och hissen. Av anslaget skall det framgå när arbetena beräknas vara avslutade. Största hänsyn skall visas kringboende. 

Våtrum

Styrelsen har låtit utforma en rekommendation vad avser ombyggnad av våtrum. Man godkänner inte att de ingjutna rören i badrumsgolven bilas upp. Man godkänner inte förlängning av imkanalen.

 

Man rekommenderar att våtrumsarbetet utförs i enlighet med AB Svensk Våtrumskontroll (GVK). Mer information på www.gvk.se,

eller  Tfn 08-702 30 90

 

I korthet:

I så kallade tunnskiktskonstruktioner, läggs ett nytt ytskikt i form av en speciell plastmatta ovanpå det befintliga golvet. Nuvarande överbetong med förhöjningsring demonteras. Golvbrunnen kompletteras med en förhöjnings-ring. Därefter kan valfria keramiska plattor läggas. 

Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta

Plastmattan ska vara en branschgodkänd produkt enligt förteckning i den senaste utgåvan av SÄKRA VÅTRUM. Monteringen skall utföras enligt aktuell tätskiktsleverantörs dokumenterade monteringsanvisning. Montering av tät- och ytskikt skall utföras av behörig personal som är anställd hos ett GVK-auktoriserat företag.

Tätskikt av plastmatta under golvbeläggning av fogplattor

Plastmattan skall vara en branschgodkänd produkt enligt förteckning i den senaste utgåvan av SÄKRA VÅTRUM. Monteringen av tätskiktet skall utföras enligt aktuell tätskiktsleverantörs dokumenterade monteringsan-visning. Montering av tät- och ytskikt skall utföras av behörig personal som är anställd hos ett GVK-auktoriserat företag.

Vattentäta golvbeläggningar av keramiska fogplattor inomhus

Tätskiktet skall vara en branschgodkänd konstruktion enligt förteckning i den senaste utgåvan av SÄKRA VÅTRUM. Monteringen av tätskiktet samt anslutning av tätskiktet i golvbrunn skall utföras enligt aktuell tätskikts-leverantörs dokumenterade monteringsanvisning. Montering av tät- och yt-skikt skall utföras av behörig personal som är anställd hos ett GVK-auktoriserat företag.

Av §15 i föreningens stadgar framgår att väsentliga förändringar inte får företas utan styrelsens tillstånd där ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten alltid utgör väsentlig förändring.

Övrigt 

Ombyggnad i lägenhet som innefattar ingrepp i installationer, nedtagning eller uppsättning av väggar, flyttning av dörrhål etc, kräver tillstånd. Ritning samt specifikation av föreslagna åtgärder tillställes förvaltaren. Förvaltaren tar ut en särskild granskningsavgift om 850 kr/timme exkl. moms. Om åtgär-den omfattar bärande väggar krävs även en kontakt med stadsbyggnads-kontoret. 

Byggsopor skall bortforslas på egen bekostnad

Det är inte tillåtet att nyttja trapphus eller mark som upplag.

Kommunens återvinningscentraler finns i Fisksätra och Skuru. Se vidare kommunens hemsida, www.Nacka.se. 

Installationer

Disk- och tvättmaskinsinstallationer skall utföras av auktoriserad el- och vvs-installatör.